Photoblog for Tim Fritz

Posts tagged “triathlon

St. Anthony’s Triathlon

Some shots from yesterday morning at the St. Anthony’s Triathlon
st_anthonys_triathlon140427_12

st_anthonys_triathlon140427_11

st_anthonys_triathlon140427_10

St. Anthony's Triathlon